Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Prawnointelektualny oraz zasady wykorzystywania plików cookies. Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Prawnointelektualny.

DEFINICJE

Określenia użyte w Polityce Prywatności oznaczają:

Prawnointelektualny, serwis – strona internetowa pod adresem prawnointelektualny.pl;
Administrator Danych – Martyna Czapska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Czapska, ul. Pawilońska 47, 91-487 Łódź, NIP: 7282692394, e-mail: m.czapska@prawnointelektualny.pl
Użytkownik – osoba korzystająca z Prawnointelektualny, np. czytająca artykuły zamieszczone w serwisie.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zgodzie z RODO – czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Administrator przetwarza dane osobowe takie, jak imię, nazwisko, nazwę użytkownika czy adres e-mail – w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji komentowania treści zamieszczonych w serwisie lub skontaktowania się z Administratorem. Dodatkowo Administrator gromadzi informacje dotyczące aktywności użytkowników w serwisie i w tym celu przetwarza takie dane osobowe, jak logi systemowe, adres IP, a także dane w postaci wersji i rodzaju przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących celach:

 1. dostarczanie Użytkownikom treści,
 2. prowadzenia pomiaru i ulepszania treści,
 3. zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych przez Administratora,
 4. zarządzanie systemami informatycznymi

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu prowadzenia pomiaru oraz ulepszania treści w serwisie, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Administratora jest dostarczanie, ulepszanie swoich treści, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o tym Użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora może być również zgoda Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

DANE OSOBOWE DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora są skierowane do osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych dzieci

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, kiedy posiada do tego podstawę prawną, na żądanie podmiotów uprawnionych lub gdy jest to niezbędne do świadczenia przez Administratora usług.

Dane użytkownika mogą zostać udostępnione na żądane organów publicznych lub innych podmiotów mające oparcie w przepisach prawa.

Dostęp do danych Użytkownika mogą mieć również podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator w celu świadczenia swoich usług. Przede wszystkich chodzi o podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe oraz usługi obsługi informatycznej. W takich przypadkach Administrator zawarł z takimi podmiotami stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w którym podmioty przetwarzając dane w imieniu Administratora zobowiązały się do zapewnienia zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych – na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie jego dane przetwarza oraz dostarczy mu kopię danych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, kiedy dane Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administrator usunięcia jego danych osobowych (np. jeżeli dane te nie są już Administratorowi niezbędne);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, np. wtedy, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych – w pewnych sytuacjach Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać je innemu administratorowi (np. wtedy, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika),
 6. prawo do sprzeciwu – Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych m. in., gdy nie jest ono oparte o prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie powinien wówczas przetwarzać danych Użytkownika, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w sytuacji, gdy Użytkownik uważa, że dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przechowuje dane Użytkowników co do zasady jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po upływie tego czasu dane są usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe mogą być przechowywane również przez taki okres, jaki jest wymagany przepisami prawa lub też jeżeli jest to koniczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkowników przez Administratora.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne (w szczególności niewielkie pliki tekstowe), które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, na których Użytkownicy korzystają z Prawnointelektualny. Zawierają one zapis określonych parametrów wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych po stronie użytkownika końcowego, którym jest Użytkownik.

Pliki cookies są bezpiecznie dla urządzeń końcowych używanych przez Użytkownika oraz nie zbierają danych osobowych.

Pliki cookies są wykorzystywane, żeby umożliwić korzystanie z Prawnointelektualny i jej funkcji oraz żeby zapamiętywać preferencje poszczególnych Użytkowników. Służą również identyfikowaniu Użytkowników oraz umożliwiają prowadzenie statystyki odwiedzin.

Za przechowywanie i obsługę plików cookies odpowiada przeglądarka internetowa, której używa Użytkownik. Najczęściej przeglądarka domyślnie zezwala na przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze, telefonie, tablecie).

Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies, warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownik. W tym celu Użytkownik może użyć ustawień swojej przeglądarki internetowej. W jej ustawieniach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przechowywania plików cookies.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego, używając w tym celu ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

Wyłączenie lub usunięcie plików cookies może wpłynąć na korzystanie z niektórych funkcjonalności Prawnointelektualny.

TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień zabezpieczenia przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem, usunięciem lub ujawnieniem.

KOMENTARZE, STATYSTYKA I POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

W serwisie istnieje możliwość komentowania wpisów za pośrednictwem wbudowanego systemu Google Bloggera. Cały blog jest napędzany technologią Bloggera. Wszelkie dane, które są zbierane przez tę platformę są przechowywane przez Google, a więc również przekazywane do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://privacy.google.com/. Google uczestniczy w programie Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Serwis wykorzystuje usługę Google Analytics do śledzenia aktywności Użytkowników, dzięki czemu uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z serwisu. W tym zakresie dane Użytkowników mogą być przekazywane do państwa trzecich, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Użytkownik, który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić sprzeciw, np. korzystając z narzędzia przygotowanego przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Administrator, wykorzystuje metodę anonimizacji adresów IP udostępnioną przez Google Analytics.

Google korzysta z zabezpieczeń danych osobowych dostosowanych do wymogów RODO. Więcej szczegółów Użytkownicy znajdą pod linkiem: https://privacy.google.com/businesses/compliance/. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zabezpieczeniach, miejscu udostępnienia danych lub możliwości uzyskania kopii zabezpieczeń danych Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z Google. Dodatkowe informacje o stosowanych przez Google zabezpieczeniach danych Użytkownicy mogą znaleźć pod linkiem: https://cloud.google.com/security/gdpr/.

Elementy osadzone w artykułach, a pochodzące z serwisów zewnętrznych, takich jak YouTube lub Wikipedia, mogą śledzić strony, na jakie ogląda Użytkownik, jeśli przeglądarka Użytkownika udostępnia im takie informacje. Odwołaj się do informacji o plikach Cookies, powyżej.

Dowiedz się więcej o programie Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce serwisu Administrator utrzymuje aktualną treść Polityki prywatności.

Wszelki pytania,wnioski i uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności Użytkownik może kierować na adres: m.czapska@prawnointelektualny.pl.

Copyright © Prawnointelektualny - prawo autorskie i doradztwo dla twórców Martyna Czapska

Distributed By My Blogger Themes | Blogger Theme By NewBloggerThemes Up ↑